Pincehely

> Település története
> Önkormányzat
> Hivatal
> Hirdetmények
> Hasznos linkek
> Roma Nemzetiségi Önkormányzat
> működő üzletek
> Fotópályázat

Letöltések

> Rendeletek
> Nyomtatványok

Fórum

Fotópályázat

Galéria

Sajtóközlemények

> Egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázat

 

Pincehely Nagyközség Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pincehelyi Művelődési Ház, Közművelődési könyvtár 

művelődésszervező és könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7084 Pincehely, Vörösmarty tér 1.

Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Helyi közművelődés szervezése. Települési programok koordinálása. Civil szervezetek tevékenységének segítése. A Művelődési Házban zajló programok lebonyolítása. A községi könyvtár könyvtárosi feladatainak elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, közművelődési szakember I-II-III, könyvtáros, vagy könyvtáros informatikus,

§         Közművelődési vagy könyvtárosi területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés, Művelődésszervező,

§         Közművelődési vagy könyvtárosi területen szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         ECDL

§         Előnyben részesül az a pályázó, aki a településen megfelelő helyismerettel rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Gábor nyújt, a 74/406-947, 30/507-4785 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pincehely Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Kossuth utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1364/2016 , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező és könyvtáros.

§         Személyesen: Fekete Gábor, Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a pályázatok elbírálásáról, s a nyertes pályázó határozatlan időre, közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pincehely.hu honlapon szerezhet.

 


Pályázati Felhívás

családgondozói álláshely betöltésére, intézményvezetői megbízással együtt

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pincehely Nagyközség Önkormányzata Gondozási Központjában megüresedett családgondozói munkakör intézményvezetői megbízással együtt történő betöltésére

Pályázati feltételek:

a)      büntetlen előélet,

b)      az 5/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész 1. pontjában meghatározott valamely szakképesítéssel való rendelkezés,

c)       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

d)      a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben az 1997. évi XXXI. tv. 15.§.-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn,

e)      legalább két éves családgondozói, vagy személyes gondoskodást nyújtó alapellátás más területén szerzett gyakorlat.

 

A pályázathoz csatolni kell:

a)      részletes szakmai önéletrajzot,

b)      a Pályázati feltételek b) pontja szerinti szakképesítés meglétét igazoló okiratok másolatát, valamint az esetleges további szakképesítések, nyelvvizsga bizonyítványok másolatát,

c)       a hatósági erkölcsi bizonyítványt,

d)      a pályázati feltételek d) –e) pontja szerinti nyilatkozatokat,

e)      amennyiben a pályázat benyújtásakor a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vezetői megbízásától számított két éven belül annak megszerzését vállalja,

f)       az intézmény ( Gondozási Központ ) vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzelésit.

 

 

A pályázatokat írásban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton Pincehely nagyközség jegyzőjéhez /7084 Pincehely Kossuth L. u. 81./ kell benyújtani legkésőbb 2016. július 29.-én 12 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni: „Gondozási Központ vezetői pályázat”.

 

A tartalmi és formai feltételeknek megfelelő pályázatok benyújtóit legkésőbb 2016. augusztus 12-ig a polgármesterből, a jegyzőből és az Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága elnökéből álló háromtagú bizottság személyesen is meghallgatja. A bizottság véleményét és valamennyi beérkezett pályázatot a jegyző legkésőbb 2016. augusztus 17.-ig a kinevezésre, vezetői megbízás adására jogosult Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti.  A képviselő-testület a beérkezett pályázatokról legkésőbb 2016. augusztus 29.-ig dönt. Az álláshely legkorábban 2016. szeptember 1-től betölthető.  A pályázatok eredményéről a jegyző valamennyi pályázót írásban értesíti az elbírálást követő 8 napon belül. A pályázati dokumentációkat a sikertelen pályázók részére visszaküldjük.

 

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, aki:

-          hosszabb idejű családgondozói gyakorlattal rendelkezik,

-          hosszabb idejű személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi vagy szociális intézményvezetői gyakorlattal rendelkezik,

-          több az álláshely betöltésére előírt szakképesítéssel is rendelkezik,

-          pincehelyi lakóhellyel rendelkezik.

 

A munkavégzés helye: Gondozási Központ, Pincehely Mártírok u. 19.

Az álláshely és a vezetői megbízás betöltéséhez az önkormányzat lakást biztosítani nem tud.

 

A kinevezésre illetve megbízásra kerülő pályázó illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv., valamint az annak végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet előírásai szerint kerül megállapításra.

 

Az intézményvezetői megbízásból eredő legfontosabb feladatok:

-          képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint más harmadik személyek felé,

-          dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megállapítása iránti kérelmek ügyében, megköti az ellátási szerződéseket,

-          munkatársainak bevonásával nyilvántartást vezet az ellátottak adatairól, a nekik nyújtott ellátásokról,

-          gondoskodik a normatív támogatás igényléseket és elszámolásokat, valamint a térítési díj fizetéseket megalapozó nyilvántartások naprakész vezetéséről, az adatszolgáltatásról,

-          közreműködik az intézmény költségvetésének összeállításában, véleményezi az elkészült tervezetet,

-          kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol az intézmény jóváhagyott előirányzatai felett,

-          elkészíti az intézmény jogszabályokban előírt szakmai szabályzatait, s azt a jóváhagyásra jogosult szervezet elé terjeszti, gondoskodik a jóváhagyott szabályzatokban, s a vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírások betartatásáról,

-          munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény beosztott közalkalmazottai tekintetében, irányítja az intézményhez rendelt közfoglalkoztatottak tevékenységét,

-          összehangolja és irányítja az intézmény dolgozóinak tevékenységét, szakmai munkáját,

-          első fokon elbírálja az ellátottaknak az intézmény működésével kapcsolatos panaszait,

-          gondoskodik az intézmény tulajdonába és használatába adott eszközök megőrzéséről, állaguk megóvásáról szükség szerinti javításukról, pótlásukról.

 

 

A családgondozói munkakör kapcsán ellátja az 1997. évi XXXI. tv. 39.§.82)-(4) bekezdése, 40.§.-a, az 1993. évi III. tv. 64.§.-a szerinti feladatokat, az 5/1998.(IV.30.) NM rendelet 13.-17.§.-ban meghatározott feladatokat.

 

 

 

A Képviselő-testület tagjai a 2010-14 es önkormányzati ciklusban

Herdics Béla polgármester

Balczer János  alpolgármester

Borbás Szabolcs

Csomor József

Horváth Ferenc

Kintli Ferenc    +

Mészáros Gábor  alpolgármester   

Szuhai Istvánné

 

A 2014. október 12-én megválasztott képviselő-testület

Fekete Gábor  polgármester

Csomor József

Herdics Béla

Katonáné Csehi Erika

Mészáros Gábor   / mandátumáról lemondott 2015. február 26.-án /

Piringer József

Takácsné Ortner Ilona    képviselők

 

 

 

 

Pályázati felhívás

művelődésszervező – könyvtáros munkakör közalkalmazotti jogviszony keretében történő betöltésére

 

A pályázatra és az álláshelyre vonatkozó információk:

A pályázat kiírója: Pincehely nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 30.

A pályázat benyújtása: Pincehely nagyközség polgármesterének / 7084 Pincehely Kossuth L. u. 81. / címezve, zárt borítékban, „művelődésszervező-könyvtáros pályázat” megjelöléssel.

A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Az álláshely betöltésének feltétele: legalább középfokú végzettség és érettségi, valamint vagy a közművelődési szakember I-II-III, vagy a könyvtáros munkakör valamelyikére a 2/1993.(I.30.) MKM rendelet mellékletében meghatározott szakképesítések valamelyike, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázatok elbírálása: A benyújtási határidőt követő ülésén Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 83/A.§.-ban biztosított jogkörében -  dönt a pályázatok elbírálásáról, s a nyertes pályázó határozatlan időre, közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezéséről.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, aki közművelődési vagy könyvtárosi szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Az álláshely a kinevezést követően azonnal betölthető.

A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései alapján történik.

A kinevezett dolgozó felett az egyéb munkáltatói jogokat Pincehely nagyközség polgármestere gyakorolja.

Az álláshely betöltésének további részleteiről, a munkakör keretében ellátandó feladatokról Fekete Gábor polgármesternél lehet érdeklődni a polgarmesterpincehely@gmail.com e-mail címen, vagy a 06305074785 –ös telefonszámon.

 

Pincehely, 2015. március 17.

Fekete Gábor   sk.

polgármester