Friss hírek

> Hírek

EU-s TOP projektek

> Gondozási Központ

Művelődési Ház felújítás

> Projekt információk

Magyar Falu Program

> MFP-AEE/2020
> MFP-ÖTU/2020
> MFP-BJA/2019
> MFP-KKE/2019

Pincehely

> Település története
> Önkormányzat
> Hivatal
> Hirdetmények
> Hasznos linkek
> Roma Nemzetiségi Önkormányzat
> működő üzletek
> Fotópályázat
> Csehfalvai kúria
> Településképi arculati kézikönyv
> Álláshirdetések

Ügyfélfogadás

> Pincehely

Letöltések

> Rendeletek
> Nyomtatványok

Fórum

Fotópályázat

Galéria

Sajtóközlemények

> Gondozási Központ
> Egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázat
> Csehfalvai kúria
> Országgyűlési választási
> ASP pályázat
> HVI vezetői határozat
> Adatvédelmi tájékoztató

Közbeszerzések

> Csehfalvai kúria
> Gondozási Központ

ÉKDU 1.

> Projekt információk
> Projekt célja
> Galéria
> Letöltések

Gépbeszerzés pályázat

> Projekt információk

Választás 2019

> Választási dokumentumok
> Meghívók

Kereskedelmi nyilvántartás

> Működő vállalkozások

Temető

> Temető térkép
> Szabályzat
> Tájékoztatók
> Elérhetőségek

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (IV.24.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről


Hatályos:2019-04-24 -tól

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§.(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§.(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a véleményezési jogkörrel rendelkező a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Pincehely Nagyközség közigazgatási területén lévő köztemetőre, az ott folyó temetkezési, temető-fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetve a tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre.

(2) Pincehely Nagyközség területén működő köztemető: Pincehelyi Római Katolikus Egyház tulajdonában és megállapodás alapján Pincehely Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kezelésében lévő római katolikus temető (Pincehely 272 hrsz.).

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 1410 hrsz-ú, lezárt, használaton kívüli temetőben temetés nem végezhető, a sírok azonban a hozzátartozók által látogathatók és gondozhatók. A temető rendben tartásáról a tulajdonos, mint fenntartó gondoskodik.

(4) A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége tulajdonában lévő 1411 hrsz-ú temetőben igény esetén - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (továbbiakban: Ttv.). és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) előírásaiban meghatározott szabályok, és a tulajdonos, mint fenntartó és üzemeltető temetőszabályzatában meghatározottak szerint – temetés végezhető. E temető rendben tartásáról az Önkormányzat külön megállapodás alapján gondoskodik.


A temető fenntartása, üzemeltetése

2.§

(1) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat gondoskodik.

(2) A temető üzemeltetését a Ttv-ben, a Korm. rendeletben, valamint e rendeletben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. Ennek megfelelően az Önkormányzat:

 1. meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
 2. biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit; ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
 3. megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit; a nyitvatartási időt;
 4. biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
 5. gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
 6. vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, sírboltkönyvet;
 7. tájékoztatja a temetőlátogatókat;
 8. kijelöli a temetési helyeket;
 9. elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hóeltakarítást;
 10. összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
 11. gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
 12.  összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
 13. gondoskodik az ügyfélfogadásról.

A temető használatának és igénybevételének szabályai, a temetkezési szolgáltatás feltételei

3.§

(1) Önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.

(2) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg.

(3) A temetkezési szolgáltató köteles a temetések időpontját, valamint a ravatalozó használatának igényét önkormányzatnak a temetés előtt legalább 2 munkanappal bejelenteni. Az üzemeltető a létesítmény átadását az igénylőtől - a más szolgáltató részéről történő korábbi lefoglalás esetét kivéve - nem tagadhatja meg.

(4) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

(5) Temetés esetén a temetkezési szolgáltató sírhelyet 48 órával előtte áshatja ki, melyet minden esetben le kell fedni a balesetek elkerülése érdekében. A szolgáltatás állátása során a temetkezési szoláltató köteles úgy eljárni, hogy ne okozzon kárt a temető infrastrukturális feltételeiben.

(6) A temetőt látogatni nyitvatartási időben lehet. A temető nyitvatartási ideje: október 1. és március 31. között 06:00-18:00 óra; Április 1. és szeptember 30. között 06:00:21:00. Nagyobb ünnepeken (mindenszentek, karácsony, húsvét) a hozzátartozók kegyeleti látogatásának lehetővé tétele érdekében a temető korlátlanul nyitva tart.

(7) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti érzés nem sértő magatartást köteles tanúsítani.

(8) A temetőbe gépjárművel behajtani, közlekedni csak a kijelölt útvonalakon szabad. A ravatalozó előtti tér parkolásra nem használható. A temetések ideje alatt a gépjárműforgalom nem engedélyezett. A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral érkezők a járműveket az arra kijelölt helyen kötelesek a temetőben való tartózkodásuk ideje alatt elhelyezni. A kerékpárral érkezők a temető kapujától jobbra lévő kerítés belső felén kerékpárjaikat elhelyezhetik.

(9) A temetőt látogatók a nem lebomló anyagú hulladékot (művirág, mécses, koszorú, üveg) az arra kijelölt sárga színű szelektív hulladéktárolóban kötelesek elhelyezni. A komposztálható növényi hulladékot az arra kijelölt hulladékkonténerben kell elhelyezni.

(10) Fás szárú növények ültetése magánszemélyeknek nem engedélyezett. A meglévő fás szárú növények kivágása a tulajdonos engedélyével, szakszemélyzet felügyelete mellett történhet.

(11) Önkormányzat a temető rendjéről és nyitvatartási idejéről a temető bejáratánál tájékoztatót függeszt ki.


4.§

A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek

(1) A temető beépítési előírásait, bekerítésének vagy élő sövénnyel való lehatárolásának módját a helyi építési szabályzat határozza meg.

(2) A temetőhöz vezető útnak és a parcellákat összefogó úthálózatnak gépjárművel is járhatóknak kell lenni. A parcellák közötti utat szórt kaviccsal vagy gyep burkolattal kell ellátni.

(3) A vízvételt legalább 150 m-enként biztosítani kell.

(4) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lenni a temetési tevékenység lebonyolítására. Az üzemeltető köteles gondoskodni a ravatalozó megfelelő üzemképes állapotban tartásáról.

(5) A ravatalozót az a temetkezési szolgáltató használhatja, aki az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a díjat megfizette, s igénybevételért felelősséget vállal.

(6) A temetkezési szolgáltató köteles a ravatalozó eszközeit és az épületet a jó gazda gondosságával használni. A ravatalozót a temetés után az átvett állapotnak megfelelően kell átadni az üzemeltetőnek.


Temetési helyek

5.§

(1) A temetési helyeket egy parcellán és egy soron belül folyamatos elhelyezéssel, egyvonalban, raszteresen kell kialakítani, s római számozással kell ellátni.

(2) Szociális temetkezés céljára az önkormányzat szociális parcellát jelöl ki, -7. parcella- ezen belül a temetési helyek kialakítása ugyancsak a rendeletben foglaltaknak megfelelően történik.

(3) A temetési helyeket a kegyeleti érzés nem sértő sírjellel kell ellátni.

(4) A temető nyilvántartási térképén a parcellákat római számmal kell megjelölni. A temetőtérkép és nyilvántartó könyv jelölésének egyezőségét meg kell teremteni, és folyamatosan biztosítani kell.

(5) Önkormányzat- a Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportja által- a temetőről térképet, a temetési helyekről, valamint a szolgáltatási igényekről nyilvántartást készít, amelyet naprakészen vezet.

Temetői munkák, sírgondozás

6.§

(1) A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - a temető üzemeltetője részére a munkavégzés megkezdését megelőzően a temetőszabályzatban meghatározott módon be kell jelenteni. Egy méternél magasabbra növő növények ültetésére a szabályzat az irányadó.

(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni. Önkormányzat a díjról számlát állít ki, melynek mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A vállalkozási tevékenység végzése során keletkező hulladék, bontási törmelék elszállításáról, a terület rendbe tételéről a vállalkozó legkésőbb a munka befejezését követő 48 órán belül köteles gondoskodni.

(4) Temetkezési szolgáltató is köteles tevékenységét, annak megkezdése előtt, bejelenteni és az igénybe vett eszközök és szolgáltatások díját (1. melléklet) előre megfizetni.

(5) Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével folytatható, a Ttv. 30.§ (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés esetén.

c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,

(6) Amennyiben vállalkozó bejelentési vagy díjfizetési kötelezettségét elmulasztja, a temető-fenntartási hozzájárulási díj ötszörösét kell megfizetnie.

(7) A temetőbe való behajtás díjtalan.

7.§

(1) Az egyes parcellákat legalább 2,5 m széles, gépjármű közlekedésre alkalmas úttal kell elválasztani egymástól.

(2) Az egy parcellán belüli sorokat legalább 1 méter széles gyalogúttal kell elválasztani egymástól.

(3) Azonos parcellán és soron belül a temetési helyeket legalább 0,7 m elválasztó sáv kihagyásával kell kialakítani.

(4) A sírhelyek mérete:

a) egy koporsós                                                                    2,2 m x 1,0 m

b) két koporsós                                                                     2,2 m x 2,0 m

c) kétszemélyes Kripta ( sírbolt )                                          2,0 m x 3,0 m

d) többszemélyes Kripta ( sírbolt )                                       3,0 m x 3,0 m

(5) A temetési helyek megváltási díjait a 2. melléklet tartalmazza.


Hatályba léptető rendelkezések

8. §

(1) Jelen rendelet 2019. április 26. napján lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Pincehely Nagyközség Önkormányzatának a temetőkről és temetésről szóló 15/2018.(X.30.) számú önkormányzati rendelete.


1. melléklet a 15/2018.(X.31.) önkormányzati rendelethez

 

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díja:   

5000,- Ft+ÁFA/nap

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:

10.000,- Ft+ÁFA/temetés

 

 


2. melléklet a 15/2018.(X.31.) önkormányzati rendelethez

Temetési helyek megváltási díjai

 

Sírhely megnevezés

Használati idő

Első megváltás

Újra megváltás

 

 

év

Ft+ÁFA

Ft+ÁFA

a)

Egyes sírhely:

25

12.000

10.000

b)

Kettős sírhely

25

20.000

10.000

c)

Gyermek sírhely (10 éves korig)

-

ingyenes

ingyenes

d)

Két személyes kripta

60

25.000

10.000

e)

Négy személyes kripta

60

50.000

30.000

f)

Hat személyes kripta

60

60.000

50.000

g)

Urnafülke

25

75.000

5.000

h)

Rátemetés

 

10.000